Terms and conditions

Allmänna villkor

1. Så fungerar tjänsten

1.1 Allmänt
Peaksage AB (nedan, Peaksage) levererar program med syfte att hjälpa företag och företagare med diverse spetskompetens för att underlätta drivandet och utvecklandet av den deltagandes företag. Ett program hos Peaksage är inte avhängd andra program. Vardera program är komplett i sin egenhet och kräver inget "mer-köp" för att uppnå fullt värde.

1.2 Anmälan till program
En anmälan till ett program görs online via webbplatsen på någon av våra plattformar, Du väljer omfattning av programmet som Du önskar delta i och genomför köpet via webbplatsen. När du har genomfört en betalning och godkänt villkoren skickar vi ut en bekräftelse på din anmälan med kvitto och specifikation av ditt köp, samt instruktioner för hur du tar del av ditt program med oss. Vi kommer att spara dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i ditt val av program samt säkerställa god service. Detta kan också innebära marknadsföring av tjänster, direktkommunikation i form av nyhetsbrev och annan riktad kommunikation, samt insamling av data och analys.

1.3 Ångerrätt
Du har inte rätt till återbetalning eller ångerrätt efter det att du har anslutit till programmet och/eller tagit del av material i programmet.

1.4 Rätt till material och sekretess
Rätten till allt material som presenteras i tal, skrift och bild innehas av Peaksage och får inte kopieras eller vidaredistribueras utan Peaksage skriftliga tillstånd.
Peaksage iaktar sekretess vad gäller det du som deltagare presenterar för oss om dig, ditt privatliv, ditt/dina företag under utbildningen.

1.5 Innehåll och komponenter
Via våra plattformar presenterar Vi så detaljerad information som möjligt för samtliga Program med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende innehåll. Om Du har frågor kring någon av någon av våra program eller om Du har ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post kundservice@peaksage.se.


2. Dina åtaganden

Att du godkänner Villkoren innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användandet av Tjänsten. När Du har genomfört en anmälan till utbildning skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit vid förfrågan innehållandes dina kontakt­- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid förfrågan ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. Du som användare har inte rätt att använda Peaksage’s varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.
Du står själv ansvariga för konsekvenser till alla beslut du fattar vid eller till följd av ditt deltagande i någon av Peaksage´s program. Peaksage skall inte ses som rådgivare och du som deltagare har inte rätt till skadestånd eller ersättning till följd av de aktioner du gör i samband med någon av våra program.
Ingen av Peaksage´s program skall ses som terapi. Det är ditt ansvar som deltagare att säkerställa att du är i sådan form fysiskt och psykiskt att du kan använda utbildningen på ett positivt och stärkande sätt. Är du osäker på om detta kontakta din läkare för att kunna göra ett väl avvägt beslut.


3. Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (1998:204), även kallad PUL, med Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela Europa och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Hos Peaksage är dina personuppgifter alltid skyddade från tillgång av obehörig. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda dig. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Peaksage behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om Peaksage´s tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att skicka vidare till arrangören av utbildningen och för att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av Peaksage kan komma att lämnas ut till en eller flera av Peaksage’s samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Peaksage behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utbildningsutskick.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår Webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Peaksage ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post kundservice@peaksage.se.


4. Rätten att bli bortglömd

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till:

kundservice@peaksage.se


5. Övrigt

Peaksage friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Kund eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett hur skadan orsakats.

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte på en Klients rättigheter och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Peaksage´s plattformar som inte direkt drivs och ägs av Peaksage skall aldrig anses densamma som Peaksage, Peaksage förbehåller sig rätten att frånsäga sig allt ansvar i de fall en plattform, partner eller 3e part misslyckas med att leva upp till förväntad kvalitet på funktion och upplevelse tillhandahållet av plattformen.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Dessa Villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt. 


6. Överlåtelse

Peaksage förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.


7. Reklamation/Tvistelösning

En raklamation skall anmälas inom 30 dagar från det bokförda transaktionsdatumet då utbildningen inhandlades. Peaksage följer de råd och rekomendationer som ges av Allmänna Reklamationsnämnen. Om tvist föreligger mellan Peaksage och Kund skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

 

Stockholm den 18 januari 2021
SENAST UPPDATERAD: 18 JANUARI 2021